กิจกรรมกลุ่มในดีทีเอสเพ่ือ จะเสรมิ สร้างการสร้างสาวก

The corporate practices listed below are required. They are to be intentionally built into your 50 hour learning week in the Lecture Phase as specified in the DTS Guidelines and incorporated into the Outreach Phase as specified in the Fruitful Practices for DTS Outreach Document. You can choose to include a number of other practices into your DTS design as God leads. (See following samples.)

การออกแบบดีทีเอสที่รวมกิจกรรมกลุ่มต่างๆ

Keeping the purpose and outcomes of the DTS in mind, design your DTS Lecture Phase by arranging a number of corporate practices in a 50 hour learning week. Be sure to include those that are required. Then build week upon week, weaving themes and practices together in several ways. In the Lecture Phase, you will pay particular attention to the practice of instruction in the Word (teaching/application). There is no right order for the flow of teaching weeks. However, there should be a natural progression from week to week. (See the DTS Samples 1 & 2.)

ท่านอาจพบว่ามันจะเป็นประโยชน์มากที่จะ แนะนํา และให้นักเรยี นมีส่วน ในส่วนของ เร่อื งราวของพระคําภีร์ จาก ความคิดสําคัญ ที่ได้เรยี นไปตอนต้นในภาคทฤษฏี เพืยงแค่การอธิบายคร่าวๆของเร่อื งราวพระคัมภีร์จากต้นจนจบก็ สามารถจะช่วยดีทีเอสเห็นว่าเราอยู่ที่ใหนในเร่อื งราวของพระเจ้ารวมไปถึงการได้เห็นขอบข่ายเนื้อหาสําหรับหลายๆวชิ า พร้อมกับกิจกรรมต่างๆที่จะทําด้วย

ขอให้สังเกตุด้วยว่าตั้งแต่การเร่มิ ต้นของดีทีเอส เราต้องที่จะเห็น การอธิษฐาน การบรกิ าร รับใช้ การแบ่งปันข่าว ประเสรฐิ การอธิษฐานเผื่อนานาชาติ การวางสิทธิลง ยอมจํานน การให้อภัยคนที่ทําให้เราเจ็บ และอื่นๆอีกมากมาย เราไม่อยากเห็นว่าต้องรอให้ถึงสัปดาห์การเรยี นวชิ านั้นๆก่อนถึงจะเร่มิ ทํา ดังนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้ว ท่านอาจพบ ว่ามันจะเป็นประโยชน์มากท่จี ะเร่มิ ดีทีเอส ด้วยวชิ าท่มี ีเป้าหมายที่จะเสรมิ สร้างความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า และ ตามด้วยวชิ าที่ว่าด้วยความสัมพันธ์กับผู้อื่น และตามด้วยวชิ าท่วี ่าด้วยการเป็นพยานเกี่ยวกับข่าวประเสรฐิ และาการรับ ใช้ การบรกิ ารในด้านต่างๆ ในโลกนี้

Build week 1 through 12 in ways that have a natural flow. Remember every week you are facilitating the development of many godly desires and habits in the students through the various practices of the week in addition to the specific formation desired through the teaching topic. 

In the Outreach Phase, you will pay particular attention to Gospel witness (sharing the Gospel, Bible stories, testimonies, Bible Studies) and service in the world (mercy ministry such as feeding the poor, visiting the sick, building, cleaning, etc.) as stated in the Fruitful Practices for DTS Outreach Document. The Outreach Phase should include regular corporate times to facilitate the ongoing ‘putting into practice’ of the principles learnt in the Lecture Phase (Bible studies on the life and ministry of Jesus, times to right any issues in team relationships, times to reflect and celebrate what God is doing through the team, community living, table fellowship, etc.). While the corporate practices of worship and intercession are a mandatory part of Outreach Phase design, as with the Lecture Phase you can choose to include a number of other practices as God leads.

The Lecture and Outreach Phase design is a combination of both weekly and one-time corporate practices. These corporate practices help the DTS community: 

  • nurture desires and attitudes 
  • deepen awareness of God and what he is accomplishing in and through them 
  • build community 
  • provide time for reflection, engagement, response and application 
  • impart life-long habits that can contribute to ongoing spiritual growth