ประเภท ต่างๆของหลักสูตร

การมสี ว่ นร่วมในประเภท ต่างๆของหลักสูตร

ขอให้ดูข้อต่างๆต่อไปน้ีซึ่ง จะอยู่ในทุกๆประเภท

  • หัวข้อสําคัญcovering the key content
  • ความคิดสําคัญsupporting the narrative
  • หัวข้อสําคัญto cover
  • จะให้ดีทีเอสของ คุณเข้ามามีส่วนในเร่อื งตอนน้ีอย่างไร
  • คําแนะนํา ในการใคร่ครวญ

ข้อมูลในแต่ละประเภทจะช่วยท่าน ออกแบบ วางแผน จัดการ แต่ละสัปดาห์ ในการที่จะให้เหมาะกับวทิ ยากรแต่ละท่าน คําถามต่างๆสําหรับการทําบันทึก ประจําวัน วชิ าต่างๆที่ต้องสอน และองค์ประกอบอื่นๆอีกในโปรแกรมดีทีเอส