พระเจ้าเป็นใคร

พระเยซู โดยความเป็นบุคคลของพระองค์ การกระทํา และการสอน เป็นการสําแดงอย่างสูงสุดว่า พระเจ้าเป็นใคร โดยของประทานแห่งพระวญิ ญาณบรสิ ุทธท์ิ ี่ได้สัญญาไว้แล้ว สาวกของพระเยซูได้ เติบโตในการรู ้จักพระเจ้าในฐานะพระบิดาของเขา พระเยซูในฐานะองค์จอมเจ้านาย และพระผู้ช่วย ให้รอด และ พระวญิ ญาณในฐานะพระผู้ช่วย และผู้ประทานชีวติ ของพวกเขา

พระคัมภีร์พร้อมด้วย งานเขียนในยุคต้นๆของผู้ติดตามพระเยซู,สําแดง ความเป็นพระเจ้าสามพระ ภาค ผู้เป็นสามบุคคล: พระบิดา, พระบุตร และพระวญิ ญาณบรสิ ุทธ์ิ ผู้ซ่งึ เป็นหน่งึ เดียวกันในความ สัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบแห่งความรัก และยอมจํานนอย่างสิน้ เชิงร่วมกัน และโดยธรรมชาติอย่าง นี้ของพระองค์, พระเจ้าทรงมีความเป็นบุคคล และมีความสัมพันธ์ และจากความรักอันท่วมท้นนี้ พระเจ้าได้สร้างมนุษย์ เพื่อจะให้เป็นพระฉายของพระองค์ เราทั้งหลายได้ถูกสร้างเพื่อจะเป็นส่วน หนึ่งในสามัคคีธรรม ความสัมพันธ์ของทั้งสาม พระภาค และอารักขาการทรงสร้างร่วมกับพระเจ้า

พระคัมภีร์สําแดงพระเจ้า - พระบิดา, พระบุตร และพระวญิ ญาณบรสิ ุทธ์ิ - เป็นผู้ที่ไม่ได้ถูกสร้าง และไม่มีความจํากัด และด้วยเหตุนั้น พระองค์จึงมีฤทธานุภาพทั้งสิน้ , ทรงรู้ทุกสิง, ทรงอยู่ทุกที่ ในเวลาเดียวกัน,เป็นผู้สร้าง,ทรงอยู่เป็นนิตย์นิรันดร์,และอื่นๆอีกมากมาย รวมไปถึงพระองค์ทํากิจ ต่างๆต่อมนุษยชาต และสิง่ ทรงสร้างทั้งปวงด้วยวธิ ีแบบความสัมพันธ์

โดยผ่านการงานของพระองค์ อย่างที่ได้เปิดเผยในพระคัมภีร์ทั้งเก่า และใหม่ - พระบิดา, พระ บุตร และพระวญิ ญาณบรสิ ุทธ์ิ - ได้แสดงให้แล้วว่าพระองค์ทรงเที่ยงธรรมอย่างเหมาะสม,ทรง สติปัญญา,ทรงพระคุณ,ทรงใจกว้าง,ทรงสงสาร,ทรงเมตตา,ทรงกรุ ณา,ทรงให้อภัย,ทรงอดทน นาน,ทรงกรว้ ิ ช้า,ทรงสัตย์ซื่อ และอีกมากมาย และการกระทําทั้งหมดของพระองค์ถูกครอบครอง ความรัก ไม่มีสิง่ ใดหรอื พระอื่นใดที่เหมือนพระเจ้า พระองค์ทรงบรสิ ุทธ์ิ

พระองค์ทรงจัดเตรยี มหนทางให้มนุษย์ เพื่อที่ได้อยู่ต่อหน้พระพักตร์อีกครั้งโดยการมาเกิดเป็น มนุษย์,ชีวติ , ความตาย,การฟ้ืนคืนพระชนม์ และการเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซู พระองค์ทรงปิติยินดี ในคนเหล่านั้นที่ได้รับการเป็นบุตรบุญธรรม, และมาเป็นหนึ่งเดียวกันในพระเยซูโดยพระวญิ ญาณ บรสิ ุทธิ์

พระองค์ทรงจัดเตรยี มหนทางให้มนุษย์ เพื่อที่ได้อยู่ต่อหน้พระพักตร์อีกครั้งโดยการมาเกิดเป็น มนุษย์,ชีวติ , ความตาย,การฟ้ืนคืนพระชนม์ และการเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซู พระองค์ทรงปิติยินดี ในคนเหล่านั้นที่ได้รับการเป็นบุตรบุญธรรม, และมาเป็นหนึ่งเดียวกันในพระเยซูโดยพระวญิ ญาณ บรสิ ุทธิ์salvation) to be present to him again through the incarnation, life, death, resurrection and ascension of Jesus. God longs for all people to come to know him through Jesus. He rejoices in those who have been adopted and united in Jesus by the Holy Spirit.

พระเจ้า - พระเจ้าพระบิดา,พระบุตร และพระวญิ ญาณบรสิ ุทธ์ิ - ทรงมีอํานาจสูงสุด และทรง เคลื่อนประวัตศาสตร์ของมนุษยชาตสู่เป้าหมายด้วยความปรารถนาดีของพระองค์ (อาณาจักร ลงมา/การทรงสร้างใหม่) พระเจ้าได้ทรงเลือกที่จะทําวธิ ีนี้คือที่จะให้มนุษยชาติมีบทบาทเพื่อที่จะ อารักขาสิง่ ทรงสร้าง โดยผ่านการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูโดยการได้รับอํานาจของพระวญิ ญาณ บรสิ ุทธิ,์ ครสิ ตจักรจะต้องประกาศข่าวประเสรฐิ ในขณะที่ เราทํางานร่วมกับพระเยซู เพื่อที่จะให้ เกิดผลของอาณาจักรของพระเจ้าในทุกๆด้านของสังคงแห่งชีวติ การกระทําต่างๆของเราในตอนนี้ จะมีผลต่ออาณาจักรของพระเจ้าที่กําลังจะมา

Engaging your DTS in this part of the Story

เราได้จัดเตรยี มโอกาสต่างๆสําหรับนักเรยี นเพื่อการเติบโตในความ รู้, ประสบการณ์ และความสนิทสนมกับพระเจ้า - พระเจ้าพระ บิดา,พระบุตร และพระวญิ ญาณบรสิ ุทธ์ิ สง่ิ เหล่านี้รวมไปถึงการ นมัสการพระองค์สําหรับความรอดที่มีในพระเยซู salvation การให้คําแนะนํา/ การสอนเร่อื งธรรมชาติและพระลักษณะของ พระเจ้า , และเติบโตขึ้นในเร่อื งของการรับรู้ การทรงอยู่ของพระ วญิ ญาณบรสิ ุทธิ์ และ การร่วมมือกับพระองค์

และเราก็ร่วมในการอธิษฐานวงิ วอน เพ่ือให้พระเจ้าส่ือสารกับเราและ เรา ร่วมกับพระองค์เพ่ือการนําอาณาจักรของพระเจ้ามาสู่โลกน้ี และ ยิง่ ไปกว่านั้น เราใช้คําถามคําถามสําหรับการทําบันทึกประจําวัน, การปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มย่อย และ หนึ่ง ต่อ หนึ่ง เพ่ือจะช่วยนักเรยี น ได้มีกระบวนตกตะกอนความคิดในแง่ต่างๆของพระเจ้าท่ีความเข้าใจ ยังไม่ถูกต้อง, การไม่รู ้ หรอื การสูญเสียความไว้วางใจในพระเจ้า และ อื่นๆ

เราหนุนใจกันและกันเพื่อให้แบ่งปันคําพยานชีวติ ของวธิีการท่ี พระเจ้าได้สําแดงพระองค์เองต่อเขา เราสอนนักเรยี นเพื่อท่ีจะศึกษา พระคํา และชีวติ และ งานของพระเยซู เพ่ือที่รู ้จักพระเจ้า และมีส่วน ในชีวติ พระองค์ เราออกประกาศเพื่อจะแนะนําให้ผู้คนได้รู้จักพระเจ้า ของเราผู้ซึ่งทรงรัก และทรงรอคอยที่จะมีความสัมพันธ์กับเขา

ความคิดสําคัญ

พระเจ้าเป็นส่วนบุคคล/เป็นผู้ซึ่งมีความสัมพันธ์ และในนั้น พระองค์เป็นสามบุคคลในหนึ่งเดียว: พระเจ้าพระบิดา,พระ บุตร และพระวญิ ญาณบรสิ ุทธ์ิ

พระเจ้าไม่ถูกสร้าง

พระเจ้าทรงสร้างสวรรค์ และแผ่นดินโลก และทุกสิง่ ที่อยู่ใน นั้น

พระเจ้าไม่มีความจํากัดในน้ันพระองค์ทรงฤทธานุภาพ สูงสุด,ทรงรู้ทุกอย่าง,ทรงอยู่ทุกท่ีในเวลาเดียวกัน,เป็นผู้ สร้าง,ทรงเป็นนิรันตร์, และอ่ืนๆอีกมากมาย 

โดยพระลักษณะของพระองค์น้ัน พระองค์ทรงเที่ยงธรรม อย่างเหมาะสม,ทรงสติปัญญา,ทรงพระคุณ,ทรงใจกว้าง,ทรง สงสาร,ทรงเมตตา,ทรงกรุ ณา,ทรงให้อภัย,ทรงอดทน นาน,ทรงกรว้ิ ช้า,ทรงสัตย์ซื่อ และอีกมากมาย

พระเจ้าทรงมีอํานาจสูงสุด และทรงอยู่ในควบคุมอย่างสิน้ เชิง ในประวัติศาสตร์ ในขณะที่กําลังให้มนุษย์สามารถเลือกทํา ต่างๆ

พระเจ้าทรงเป็นทั้งผู้ท่ีอยู่เหนือกว่า(นอกเหนือสิง่ ทรงสร้าง) และทรงอยู่ภายใน(ทรงอยู่และทําการอยู่ในสิง่ ทรงสร้าง และ สถิตย์อยู่ภายในครสิ ตจักร/ผู้เชื่อ) 

พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เพ่ือจะให้มีความสัมพันธ์ เพ่ือว่า พระองค์จะได้แบ่งปันความรักกับพวกเขา (ความสัมพันธ์ถูก สร้างได้โดยการแลกเปล่ียนความคิด, อารมณ์ และการตัดสิน ใจ อย่างเป็นอิสระ

การนมัสการตอบสนองที่เหมาะสมต่อพระเจ้า มีหลากหลาย วธิ ีในการนมัสการพระเจ้าทั้งโดยส่วนรวมและโดยส่วนตัว การ นมัสการควรจะสะท้อนออกมาถึงวถิ ีการดําเนินชีวติ ของเรา

พระเจ้าเชิญชวนให้มนุษย์ที่จะพูดคุย(อธิษฐาน)ต่อพระองค์ เกี่ยวกับความจําเป็นต่างๆและสิง่ ท่ีเขาเป็นกังวล 

พระเจ้ารอคอย ปรารถนาที่จะแบ่งปันสิง่ ต่างๆท่ีอยู่ในพระทัย พระองค์กับคนของพระองค์ 

การอธิษฐานในพระนามพระเยซูสร้างความแตกต่างอย่างมาก 

พระเจ้าทรงแสวงหาทุกๆคน และปรารถนาให้ทั้งหมดได้ รับความรอดโดยผ่านพระเยซูครสิ ต์ ความรู้ทั่วๆไปเก่ียวกับ 

พระเจ้ามีไว้ให้ทุกคนได้เรยี นรู้โดยผ่านสง่ิ ที่ทรงสร้างต่างๆ 

พระวญิ ญาณบรสิ ุทธท์ิ ํางานเพื่อนําการรับรู้ และความเข้าใจ ว่าพระเจ้าเป็นใครจากพระคัมภีร์และสถานการณ์ต่างๆในชีวติ 

พระวญิ ญาณบรสิ ุทธท์ิ ํางานเพื่อนําการรับรู้ และความเข้าใจ ว่าพระเจ้าเป็นใครจากพระคัมภีร์และสถานการณ์ต่างๆในชีวติ 

แนวทางเร่อื งราว

ส่วนสําคัญต่างๆของเร่อื งราวของพระเจ้า ได้แก่

หัวข้อสําคัญฯ

พระเจ้าตรเีอกานุภาพ - พระบิดา, พระบุตร และ พระวญิ ญาณบรสิ ุทธ์ิ

ธรรมชาติ และพระลักษณะของพระเจ้า

ความรอด

นมัสการ และ อธิษฐานวงิ วอน

ทํางานร่วมกับพระเจ้า

ความยําเกรงพระเจ้า 

การฟังเสียงของพระเจ้า

การสนิทสนมกับพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง และการฝึกฝนฝ่ายจิตวญิ ญาณ 

คําแนะนํา ในการใคร่ครวญ

ท่านได้ค้นพบอะไรบ้าง ที่เกี่ยวกับความปรารถนาของพระเจ้าต่อความสัมพันธ์กับท่าน ความเป็นธรรมชาติตรเี อกานุภาพของพระเจ้ามีปัจจัยทําให้เกิดผลอย่างไรบ้าง


เราได้เห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ใดจรงิ ๆแล้วโดยผ่านความเป็นบุคคล และชีวติ ของพระเยซู สะท้อนให้เห็นจากเร่อื งราวท้ังสามของพระเยซูจากพระกิตติคุณที่แสดงให้เห็นบางอย่างเจาะจง เก่ียวกับพระลักษณะของพระเจ้า


พระวญิ ญาณบรสิ ุทธข์ิ องพระเจ้าได้ช่วยเราอย่างไรบ้างที่จะรู้จักพระเจ้าให้ลึกซ้งึ ข้นึ และสนิท สนมขึ้น ท่านได้มีประสบการณ์เองอย่างไรบ้างในส่วนนี้


พระเจ้าไม่ได้ถูกบังคับให้รักเรา พระเจ้าเลือกที่จะรักเราวนิ าทีต่อวนิ าที ความจรงิ น้ีเข้ากันกับ ภาพของท่านต่อพระเจ้าอย่างไร


การเลือกของเรามีผลต่อหัวใจของพระเจ้า เราสามารถที่จะความชื่นชมยินดี หรอื ความเศร้า ความจรงิ นี้จะทําให้พฤติกรรมของท่านเปลี่ยนอย่างไรในวธิ ีการที่ท่านมอง และมีปฏิสัมพันธ์กับ พระเจ้า


พระเจ้าได้ทรงแสดงให้เห็นถึงความสัตย์ซ่ือของพระองค์ต่อท่านอย่างไรบ้าง