พระคัมภรี

พระคัมภีร์ ทั้งภาคพันธสัญญาใหม่และเก่า เป็นที่ยอมรับโดยผู้ติดตามพระเยซู ยุคแรก และถูกส่งต่อผ่านหลายๆช่วงอายุ เป็นการสําแดงพระองค์เองอย่าง เจาะจงของพระเจ้า และพระประสงค์ของพระองค์เพื่อมนุษยชาติในสิง่ ที่ทรง สร้าง โดยพื้นฐานพระคัมภีร์บอกเล่าเร่อื งราวการสร้างมนุษย์ของพระเจ้า (พระฉายพระเจ้า)การเป็นพระฉายพระเจ้าในบรบิ ทของพระฉายของพระองค์ และ การทรงสร้างผ่านทางพระเยซูครสิ ต์

และใจความสําคัญต่อเร่อื งราวนั้นได้แก่ (พันธสัญญา) covenant ที่พระเจ้า ได้ทําไว้กับ อาดัม และเอวา โนอาห์ อับราฮัม โมเสส-อิสราเอล และ ดา วดิ โดยผ่านเร่อื งราวทั้งหมดนั้นพระเจ้าได้ทรงกระทําให้สําเร็จอย่างสัตย์ซื่อ พันธสัญญาในส่วนของพระองค์ ซึ่งในขณะที่มนุษย์ล้มเหลวอย่างซํ้าๆซากใน ส่วนของเขา ถึงอย่างนั้นก็ตาม พระเจ้าทรงเสาะหาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อจะให้คน ของพระองค์กลับสู่สภาพดีดังเดิม ในเวลาที่เหมาะของพระองค์ พระเจ้าได้ส่ง พระบุตรของพระองค์ เพื่อที่จะมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งท่ามกลางเรา- พระเยซู ในขณะที่พระองค์ยังทรงเป็นพระเจ้าสมบูรณ์แบบ พระเยซู ในฐานะมนุษย์ คนหนึ่งท่ามกลางเรา ทรงกระทําพันธสัญญาในส่วนของมนุษย์ให้สําเร็จอย่าง สัตย์ซื่อ พระเยซูโดยชีวติ โดยความตาย การเป็นข้นึ จากตาย และการเสด็จสู่ สวรรค์เพื่อสถาปนา พันธสัญญาใหม่

พระเยซูเป็นพระฉายของพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบ และบัดนี้ ผู้ซึงติดตามพระองค์ ได้ถูกรวมไว้ให้เป็นคนของพระองค์ และ บัพติสมาด้วยพระวญิ ญาณที่ได้ทรง สัญญาไว้ ณ ปัจจุบันนี้ เราได้เป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระฉายแห่งพระเยซูเมื่อ เราร่วมือกับพระองค์จนกว่า พระองค์จะเสด็จกลับมาเพื่อสถาปนาการครอบ ครองอาณาจักรของพระเจ้า

พระคัมภีร์เป็นมาตรฐานที่สําคัญที่สุดสําหรับการดําเนินชีวติ และด้วยการช่วย เหลือของพระวญิ ญาณ จะต้องได้รับการอ่านด้วยเพื่อการเสรมิ สร้างความ เชื่อของเรา เพื่อให้เปลี่ยนความคิดใหม่ และป้ ันให้เราเป็นคนประเภทที่ทําการ ตัดสินใจต่างๆด้วยสติปัญญา

พระเยซู โดยความเป็นบุคคลของพระองค์ การกระทํา และการสอน เป็นการสําแดงอย่างสูงสุดว่า พระเจ้าเป็นใคร โดยของประทานแห่งพระวญิ ญาณบรสิ ุทธท์ิ ี่ได้สัญญาไว้แล้ว สาวกของพระเยซูได้ เติบโตในการรู ้จักพระเจ้าในฐานะพระบิดาของเขา พระเยซูในฐานะองค์จอมเจ้านาย และพระผู้ช่วย ให้รอด และ พระวญิ ญาณในฐานะพระผู้ช่วย และผู้ประทานชีวติ ของพวกเขา 

จะให้ดีทีเอสของ คุณเข้ามามีส่วน ในเร่อื งตอนนี้อย่างไร

โดยการเรยี นการอ่านพระคัมภีร์ด้วยการรับรู ้ว่าพระวญิ ญาณจะเป็น ผู้นําให้เห็นการสําแดงต่างๆ นักเรยี นสามารถที่จะย้ายจากที่เคย อ่านเป็นหน้าท่ีไปสู่การอ่านอย่างมีชีวติ ชีวาเพ่ือที่จะได้มีพบกับการ สถิตของพระเจ้าและดําเนินชีวติ ด้วยในเร่อื งราวของพระองค์

พระคัมภีร์ถูกใช้ในทางท่ีจะเสรมิ สร้างความเชื่อเราให้เข้มแข็งข้นึ เปลี่ยนแปลงความคิดของเรา ป้ ันแต่งความปรารถนาของหัวใจ เรา และเสรมิ สร้างความตั้งใจในการที่จะเลือกทางท่ีถูก ( อ่าน, ใคร่ครวญ และใคร่ครวญโดยใช้รูปภาพ, การศึกษา, การท่องจํา, การร้อง, อื่นๆ) เราได้จัดเตรยี มการอธิบายคร่าวๆของเร่อื งราว ของพระคัมภีร์ รวมไปถึงหัวข้อหลักๆ และให้เห็นถึงการท่ีพระ คัมภีร์แต่ละเล่มและเร่อื งราวต่างๆเข้ากันได้อย่างไร และให้เกิดเป็น ภาพรวมทั้งหมดอย่างไร เราใช้พระคัมภีร์ในการนมัสการ และการ อธิษฐานวงิ วอน และการอธิษฐานเผ่ือผู้อ่ืน

ความคิดสําคัญ

พระคัมภีร์บอกเร่อื งราวยง่ิ ใหญ่ของพระเจ้า, แสดงให้เห็น ว่าพระองค์เป็นใคร, และพระประสงค์ต่างๆสําหรับคน ของพระองค์และการทรงการสร้างท้ังหมด

พระคัมภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นคําท่ีมีสิทธิ อํานาจ และเป็นสิง่ ท่ีมาตรฐานท่ีสําคัญท่ีสุดในการดําเนิน ชีวติ

พระคัมภีร์สําหรับเพื่อจะใช้ในการเสรมิ สร้างความเช่ือของ เราให้เข้มแข็งขึ้น เปล่ียนแปลงความคิดของเรา และบอก ให้เราได้มีการตัดสินใจที่ถูกต้อง อ่าน, ใคร่ครวญ และ ใคร่ครวญโดยใช้รูปภาพ, การศึกษา, การท่องจํา, อ่ืนๆ)

แนวทางเร่อื งราว

ส่วนสําคัญต่างๆของเร่อื งราวของพระเจ้า ได้แก่

หัวข้อสําคัญฯ

เร่อื งราวใหญ่ของพระเจ้า จากการทรงสร้าง ถึง การทรงสร้างใหม่อีกคร้ัง


การให้ความสําคัญท่ีพระเยซู และพระกิตติคุณ ทั้งสี บุคคลสําคัญๆ,


พันธสัญญาต่างๆ ,เหตุการณ์ต่างๆ, และเร่อื ง ราวต่างๆของการทํางานของพระเจ้าต่อเราทั้งใน พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม และใหม


เข้ามาสู่เร่อื งราวของพระเจ้า: ค้นหาที่ของตนใน เร่อื งราวของคนของพระเจ้า และ ประวัติศาสตร์


ค้นพบ วธิ ีต่างๆ เพ่ือที่จะมีส่วนในพระคัมภีร

คําแนะนํา ในการใคร่ครวญ

ช่วงเวลาท่ีดีที่สุดในช่วงพระคัมภีร์คือช่วง... 


ท่าทีของฉันต่อพระคัมภีร์เป็นอย่างไร ในส่วนใดของพระคัมภีร์ท่ีดึงดูดฉันมาก ท่ีสุด ส่วนใดที่ฉันพยายามหลีกเล่ียง ทําไม


เล่าเร่อื งพระคัมภีร์ในแบบของท่านเอง ให้เขียนหรอื วาด ภาพประกอบยกตัวอย่าง หรอื แสดงด้วยแผนภาพ ที่สะท้อนถึงว่าท่านอยู๋ที่ใหนในแนวทางเร่อื งราว


ให้ใช้เวลาสักพักเพื่อใตร่ตรอง ในสดุดี 119 ให้บอกถึงประโยชน์ต่างๆของการมี ส่วนในพระคําพระเจ้า และนําสิง่ ท่ีสังเกตุได้ไปสู่การอธิษฐานสนทนากับพระเจ้า และขอบคุณพระองค์สําหรับพระคําพระองค