เป้าหมายและผล ของดีทีเอส

1. | เพี่อรวบรวมและท้าทายผู้คนให้นมัสการ ฟังและเชื่อฟังพระเจ้า ส่งเขาออก ไป (ในสภาพแวดล้อมรูปแบบของดีที เอส) เพ่อื รับใช้ผ่านทางการประกาศ การ อธิษฐานวงิ วอน การกระทําที่แสดงถึงความเมตตา รวมทั้งการแสดงออกอ่นื ๆท่ี แสดงถึงหัวใจของพระเจ้าต่อโลกนี้ และเป็นไปได้ว่าอาจจะถึงขั้นบุกเบิกพันธกิจใหม่

  • 2. | เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและปลูกการเติบโตในความสัมพันธ์ของบุคคลใดบุคคล หนึ่งที่มีต่อพระเจ้า ที่ส่งผลให้เห็น ถึงพระลักษณะของพระเยซูครสิ ต์ ซ่งึ ตั้งอยู่บนพ้นื ฐานของพระวจนะคําของพระเจ้า การทํางานของพระวญิ ญาณ บรสิ ุทธ์ิ และ การนําความจรงิ ของพระคัมภีร์ไปประยุกต์ใช้ส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยง่ิ ท่เี ก่ยี วกับ พระลักษณะของ พระเจ้า ไม้กางเขน และฤทธิเ์ ดชของพระคุณ
  • 3. | เพ่ือฝึกฝนขัดเกลาความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการปฏิบัติตัว เรยี น รู้และทําางานกับคนอ่นื รวมถึงกับคน ท่มี าจากต่างวัฒนธรรม ต่างบุคลิก และต่าง มุมมอง
  • 4. | เพ่ือพัฒนาเสรมิ สร้างแต่ละคนเพื่อรับใช้วัตถุประสงค์ของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็น ภายในหรอื ภายนอกพันธกิจของ ครอบครัววายแวม สร้างการยึดมั่นในการเข้าถึง ผู้หลงหายให้เข้มแข็งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่มคนที่ยังเข้าไม่ถึง เพื่อแสดงความ ห่วงใยต่อคนยากจน และมีอิทธิพลต่อทุกด้านของสังคม
  • 5. | เพ่ีอส่งต่อนิมิต และ ค่านิยมพ้ืนฐานของวายแวมนานาชาติ เหมือนกับที่มีต่อ เขตท้องถี่นที่เราให้การร่วมมือด้วย และ เพ่อื ให้ข้อมูลท่เี ก่ยี วเน่อื งกับ ความหลากหลายของโอกาสสําาหรับการรับใช้

Purpose of the DTS approved by YWAM’s GLT August 25, 2001